Een nieuwe ruimte in een nieuwe toekomst

Het interieur van de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte gaat flink veranderen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Op dit moment zijn er wat andere ontwikkelingen, zie het onderstaand verslag.

(G)een nieuwe ruimte in een nieuwe toekomst ??          

 Waarom wil de locatieraad van de R.-K. Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte het interieur van de kerk aanpassen en waarom houdt het Bisdom dit tegen?

 In 2016 schreven wij als locatieraad het al: nu de restauraties van de kerk en het Adema orgel zijn afgerond richten wij ons op het behoud van de kerk en de parochiegemeenschap op langere termijn.

Tegelijkertijd -in december 2016- presenteerden de bisschoppen hun gespreksnotitie

“Kerk in een veranderende samenleving”. Deze notitie wil parochiebesturen stimuleren tot een toekomstgericht beleid.

De visie van het bisdom

Zij schrijven daarin onder meer dat het kerkbezoek drastisch terug loopt. Ze roepen daarbij de blijvers op tot een missionaire uitdaging, waarbij ze tevens aangeven dat dit in feite de kernmissie van het Evangelie is: het ‘verloren’ schaap zoeken.

Zij geven aan dat de kerkbesturen daarbij reëel moeten zijn: kijk hoe vitaal de parochie is: hoeveel kerkgangers zijn er nog, hoeveel dopelingen, communicantjes, hoeveel vrijwilligers zijn er, is er een actieve PCI en hoe staat de parochie er financieel voor?

De kerkbesturen en de pastoor wordt vervolgens de verantwoordelijkheid gegeven om hierop een visie te ontwikkelen en om sturing te geven aan de veranderingsprocessen die nodig zijn om de kerk een nieuwe toekomst te geven en om de vitaliteit van de parochie te behouden en liefst natuurlijk te vergroten.

Paus Franciscus heeft in het kader van streven naar een vitale geloofsgemeenschap ook gezegd: open uw kerk, het gebouw zelf is een krachtig communicatiemiddel, een trekpleister, een uitnodiging en een statement.

De bisschoppen hebben in deze gespreksnotitie ook aangegeven dat er -gezien de algemene vermogenspositie van de parochies- in principe geen toestemming zal worden gegeven voor verkleiningen en niet-noodzakelijke verbouwingen.

De reactie van Uitgeest

Hoe heeft het locatiebestuur van de Parochie van O.L. Vrouwe Geboorte in Uitgeest deze oproep tot het nemen van verantwoordelijkheid opgepakt en welke visie hebben zij ontwikkeld?

Reflectie

Het bestuur heeft goed in de spiegel gekeken: we hebben een nu nog vitale parochie met veel vrijwilligers (250!), een zeer actieve PCI met groot eigen kapitaal en een begraafplaats die voor de hele Uitgeester gemeenschap van groot belang is. Daarbij komt de belangrijke ligging van het kerkgebouw, namelijk midden in de dorpskern, naast -en zeer verbonden met- een basisschool. Een kerkgebouw  dat voor alle Uitgeesters kenmerkend en belangrijk is, dat het silhouet van het dorp bepaalt en dat bovendien een rijksmonument is. Een kerkgebouw dat nu nog- in goede staat is, maar afgestemd op grote bezoekersaantallen.

Daarnaast heeft de parochie een uitzonderlijk goede vermogenspositie die recent door een aantal legaten zeer aanzienlijk is versterkt.

Visie

Dit waren allemaal argumenten om -in lijn met de oproep verwoord in “Kerk in een veranderende samenleving”- met elkaar om de tafel te gaan zitten om te kijken hoe wij als locatiebestuur de kerk van onze parochie konden inzetten bij het vasthouden en liefst nog vergroten van onze huidige vitaliteit.

Daarbij hebben wij de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Gezien bovenstaande argumenten hebben wij een behoudplicht van de kerk, ten eerste omdat dit een Rijksmonument is en het silhouet van het dorp bepaalt, ten tweede omdat wij een morele plicht ervaren naar al die generaties die ons voorgingen om met hun financiële inspanningen deze -enige- R.-K. kerk in Uitgeest in stand te houden. Maar bovenal omdat wij ons als parochie willen voorbereiden op de veranderende samenleving en de band met deze samenleving willen versterken, met name door de kerk als gebouw open te stellen om zo de verbinding met de Uitgeester samenleving te behouden en versterken.

Willen wij deze kerk behouden in de veranderende samenleving dan zal deze intiemer en aangenamer moeten worden voor de trouwe kerkgangers en tegelijkertijd  breder inzetbaar voor de totale Uitgeester gemeenschap. De kerk moet een meer uitnodigende, laagdrempelige uitstraling krijgen. Daarbij haken wij in op de wens van paus Franciscus om een open, uitnodigende kerk te zijn die als krachtig communicatiemiddel kan functioneren. Deze open kerk biedt de mogelijkheid het contact te herstellen met die katholieke gezinnen die de band met het geloof en de kerk verloren lijken te zijn. De laatste jaren proberen wij hier al invulling aan te geven door de kerk meer open te stellen.

De handen uit de mouwen

Toen wij dit geformuleerd hadden zijn we gaan kijken wat daarvoor qua interieur- aanpassing nodig was. Hieruit is een prachtig interieurplan ontstaan, ontworpen door de plaatselijke architect M. Heijmans, dat voorziet in een open toegangsportaal om zo

-letterlijk- de deuren open te zetten, een nieuwe toiletgroep en een intiemere opstelling voor de eucharistievieringen, waarbij tevens achter in de kerk ruimte wordt gecreëerd voor andere activiteiten, passend bij het gebouw maar ook nuttig voor de Uitgeester gemeenschap.

Het interieurplan is in zeer goede aarde gevallen bij de parochianen, de regiopastores en het bestuur van het samenwerkingsverband. Ook de gemeente Uitgeest en de R.C.E.

(Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) zijn zeer enthousiast.

Wij menen dat de uitvoering van het interieurplan de parochie een impuls zal geven.

De angst voor de fase van afbouw kan omgebogen worden in een fase van opbouw.

Natuurlijk is deze hele interieuraanpassing ook financieel doorgerekend: de parochie kan deze zeer makkelijk zelf financieren, alleen al uit de legaten die trouwe parochianen ons in de afgelopen twee jaar hebben nagelaten! Geld dat uitdrukt hoe verbonden deze parochianen zich voelden en wat voor warm hart zij onze kerk toedroegen.

Verbijstering en onbegrip

Heel groot was de teleurstelling dan ook toen bleek dat de bisschoppen mgr. J. Punt en mgr. J. Hendriks weigeren om ons een machtiging te verlenen voor deze interieuraanpassing.

Wij kunnen dus niet onze eigen toekomst d.m.v. onze eigen financiële middelen, gestoeld op onze doordachte en breed gedragen toekomstvisie, veilig stellen!

De bisschoppen geven voor hun afwijzing geen enkele motivatie. Wij zullen opnieuw met het bisdom in gesprek gaan.

Het locatieteam van O.L. Vrouwe Geboorte, Uitgeest.                      april 2019

31 januari 2019

Nieuwe toekomst ‘Onze Lieve Vrouwe Geboorte’

Artikel uit het Noord-Hollands Dagblad door Ton de Lange Het interieur van de 19e eeuwse katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Uitgeest gaat flink veranderen. Het kerkbestuur heeft hiervoor […]