Sacramenten

De katholieke kerk onderscheidt zeven sacramenten:

 

  1. het Doopsel
  2. de Heilige Communie
  3. het Vormsel
  4. de Biecht
  5. het Huwelijk
  6. de Ziekenzalving
  7. de Priesterwijding

 

1. Sacrament van het Doopsel

Het Sacrament van het Doopsel zet de weg open naar het Eeuwig Leven. Het Heilig Doopsel maakt het mogelijk de zes andere sacramenten van de kerk te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de Rooms-katholieke Kerk. Over het algemeen worden pasgeboren baby’s na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden. De bediening van het Heilig Doopsel kan zowel binnen een Eucharistieviering plaatsvinden, als ook in een aparte doopviering. Doopvieringen worden gepland in overleg met de ouders en de pastoor of kapelaan.

Tijdens de Doop wordt er water uit de doopvont over je hoofd gegoten. Daarna word je gezalfd met Chrisma, een geurige olie die door de bisschop is gewijd. Tijdens de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.

Voor het aanvragen van het Sacrament van het Doopsel kunt u zich in verbinding stellen met het parochiesecretariaat.

 

2. Sacrament van de heilige Eucharistie: de eerste Heilige Communie

‘Eucharistie’ komt uit het Grieks en betekent dankbaarheid. Jezus vierde met zijn leerlingen de Eucharistie op de avond voor zijn lijden en sterven (het Laatste Avondmaal). Hij brak het brood en deelde het met zijn leerlingen. Daarna deelde Hij ook de wijn met hen. Hij vroeg om dit te blijven doen om aan Hem te denken. Tijdens een Eucharistieviering doen we wat Jezus van ons gevraagd heeft. We danken voor al het goede dat we krijgen en we bidden om kracht voor onszelf en voor mensen die dat nodig hebben. De eerste keer dat je deelneemt aan de Eucharistie is heel speciaal. We noemen dat je eerste Heilige Communie. Daarna kun je tijdens iedere Eucharistieviering de Heilige Communie ontvangen.

Elk voorjaar bereiden nieuwe communicanten zich voor op hun eerste Heilige Communie. Daartoe worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Vanaf oktober begint de voorbereiding met ouderavond en kindermiddagen. In april is de viering van de eerste Heilige Communie.

Wilt u uw kind opgeven voor de communie of meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat.

 

3. Sacrament van het Vormsel

Basisschoolleerlingen van groep 8 gaan na hun basisschool een grote stap zetten in de richting van volwassenheid. Volgend schooljaar komt de overstap naar een nieuwe school, het voortgezet onderwijs. Maar voor het zover is komt er eerst nog een andere belangrijke stap in het leven van uw kind: de voorbereiding voor het Sacrament van het Heilig Vormsel.

Jaren geleden zijn de kinderen gedoopt, nu is het de beurt aan henzelf om dit doopsel te versterken. Om de grootste reis van het leven te gaan maken: de reis van het geloof. In het Vormsel worden ze volwassen gelovigen, gesterkt door de Heilige Geest om verder – meer zelfstandig – op weg te gaan in het leven.

Bij het Vormsel zeg je dat je zelf bij de Kerk wilt horen. Bovendien vraag je of de H.Geest je mag helpen op je weg door het leven. De bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens de Doop. Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook maar één keer wordt gedoopt.

De voorbereiding van het Vormsel begint in oktober. De viering waarbij de vormelingen het heilig Sacrament van het Vormsel zullen ontvangen, is doorgaans in de maand juni. De Vormselviering wordt samen met onze zusterparochies in Castricum/Bakkum en Uitgeest georganiseerd en vindt bij toerbeurt in één van de kerkgebouwen van onze regio plaats.

Wilt u uw kind opgeven of meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat.

 

4. Sacrament van het Huwelijk

Tijdens het  Sacrament van het Huwelijk laten de bruid en de bruidegom zien aan God en de hele gemeenschap dat ze bij elkaar horen. De priester is getuige van het huwelijk namens de Kerk. Er zijn daarnaast nog zeker twee andere getuigen aanwezig. Bruid en bruidegom nemen elkaar als echtgenoten. Ze beloven voor elkaar te zorgen, wat er ook in hun leven zal gebeuren. Tijdens de huwelijksviering worden vaak ringen uitgewisseld, teken van liefde en trouw. Het bruidspaar wordt door de priester gezegend en ze vragen dat God hun liefde voor elkaar sterk en trouw maakt.

Wij adviseren u tijdig – minimaal zes maanden vóór de gewenste huwelijksdatum – contact te zoeken met ons parochiesecretariaat. Dit in verband met de vereiste (kerkelijke) administratie. Verder wordt in overleg gezocht naar een passende liturgische invulling van de huwelijksinzegening. Samen met pastoor of kapelaan zijn er een paar voorbereidingsavonden in overleg met het bruidspaar.

 

5. Sacrament van de Biecht

“Sorry” zeggen we allemaal wel eens. Soms is het ook goed om met God, uzelf en anderen weer in het reine te komen. De boodschap van Jezus aan zijn apostelen vlak vóór zijn Hemelvaart was dan ook: gaat heen en vergeef zonden.

Bij de Biecht vertel je een priester wat je allemaal fout hebt gedaan. Het gesprek met de priester is vertrouwelijk: niemand anders dan de priester mag jouw Biecht aanhoren en hij mag niemand hierover iets vertellen.

Als u het Sacrament van de Biecht wilt ontvangen, kunt u hiervoor contact opnemen met pastoor-deken Ton Cassee of kapelaan Mario Agius.

 

6. Sacrament van de Ziekenzalving

Jezus heeft aan zieke mensen de handen opgelegd en hen kracht gegeven. Hij gaf zijn apostelen opdracht zieken te genezen in zijn Naam.

Het Sacrament van de Ziekenzalving is bedoeld om de zieke te sterken. De priester bidt voor en met de zieke. Dan zalft hij het voorhoofd en de handen van de zieke met de heilige (zieken)olie. De ziekenzalving is niet uitsluitend het sacrament voor wie in levensgevaar verkeerd. Het kan ook worden toegediend aan hen die een ernstige ziekte of kwaal hebben, waardoor hun leven gevaar loopt, want elke ziekte kan ons oog in oog brengen met de dood. Het is ook gepast de ziekenzalving te ontvangen voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijk zwakker worden.

De viering van de toediening van het Sacrament van de Ziekenzalving is bij uitstek een gelegenheid voor het gezin om zich gezamenlijk voor te bereiden op de laatste, moeilijke momenten en periode. We bidden met elkaar. We bemoedigen en sterken elkaar. En zo wordt het een waar moment van genade, van kracht, van samen zijn, van liefde. Een mooi moment waar je – dan en later – kracht uit put.

In tijd van nood kunt u contact opnemen met pastoor-deken Ton Cassee, kapelaan Mario Agius of het Parochiesecretariaat.

 

7. Sacrament van de Priesterwijding

Jezus koos zelf twaalf apostelen uit om Hem te helpen om de Blijde Boodschap te verkondigen. Later toen de Kerk groter werd waren er mensen nodig om leiding te geven. Dit waren de eerste priesters. Als je priester wilt worden, krijg je aan het einde van de priesteropleiding de Priesterwijding van de bisschop. Je belooft dan je leven aan Jezus en aan zijn Kerk te wijden.