Werkgroepen

Onze parochie is er zeer trots op dat de vele activiteiten en werkzaamheden voor de parochiegemeenschap gedragen worden door honderden vrijwilligers. Zonder hen is het onmogelijk onze mooie Uitgeester kerk levend te houden.

In het medewerkersboekje worden alle activiteiten, namen en telefoonnummers van deze gewaardeerde vrijwilligers genoemd. Heeft u interesse in dit boekje dan kunt u dit opvragen bij het secretariaat van de parochie.

Eerste pagina’s uit het medewerkersboekje

Schilderij De Klopjes

“De Klopjes”

In het begin van de 17e eeuw waren er ook op het platteland in Holland op verschillende dorpen “klopjes” te vinden. Dit waren ongehuwde vrouwen of weduwen, die, of in de ouderlijke woning of na de dood van hun ouders, met twee of drie tezamen een stil en teruggetrokken leven leidden. Hun kleding kenmerkte zich door een bijzondere eenvoud en, bij wijze van klooster-zusters, legden zij zich volgens een vrome regel bijzonder toe op werken van godsvrucht en naastenliefde.

Gelijk hun naam aangeeft, klopten of waarschuwden zij de katholieken, waar en bij wie de H. Mis zou worden opgedragen of het H. Doopsel zou worden toegediend. Daarnaast herstelden of vervaardigden zij de gewaden, die voor de eredienst werden gebruikt. Ook gaven zij godsdienstonderricht aan kinderen en volwassenen. Al met al hebben deze vrome vrouwen zich in de 17e en de 18e eeuw heel verdienstelijk gemaakt voor de opbloei van de katholieke kerk na de reformatie.

Ook Uitgeest kende een tweetal “klopjes”, Annetje en Baafje Jacobsdr. Zij hadden rond 1620 hun twee aangrenzende boerenwoningen aan de Oostergeest (nu Langebuurt) afgestaan om te dienen als “schuilkerk” en woning voor de priester. Het jaar 1620 wordt beschouwd als het stichtings-jaar van de Statie Uitgeest, de voorloper van onze huidige parochie.

Hun neef Pieter IJsbrands, geboren op het Oostergeest te Uitgeest op 16 januari 1604, aanvaardde in juni 1630 het pastoraat van Uitgeest. Hij verwierf het licentiaat in de godgeleerdheid en onderscheidde zich van zijn leeftijdgenoten door zijn kennis van het Grieks en Latijn.

Aan deze familierelatie zal zeker te danken zijn dat in de pastorie een groot schilderij, 86 cm breed en 108 cm hoog, hangt met de portretten van de “klopjes” Annetje en Baafje. Het is gemaakt door Caesar Boëtius van Everdingen, een in die tijd veel gevraagd kunstschilder. Hij werd rond 1620 geboren in Alkmaar en overleed daar ook op 13 oktober 1678.

Bron: “Geschiedenis van Uitgeest” door pastoor J.C. van der Loos
Uitgegeven in 1925 door het St. Jacobs-Godshuis te Haarlem

De volgende groepen vrijwilligers ondersteunen de parochie